Chcete zvýšit kvalitu úklidu, čistoty a hygieny ve vaší provozovně? Pak se vydejte cestou hygienického plánu. Co je hygienický plán, k čemu slouží, kde se používá a jak ho zpracovat a sestavit vám pomůže tento článek.

Co je hygienický plán?

Hygienický plán je technický dokument obsahující soubor pokynů a pravidel pro údržbu čistoty a hygieny prostor, pro který byl navržen. Ve většině případů je zpracován v textové podobě, setkat se však můžete také s tím, že je doplněn o graficku část – symboly, piktogramy, fotografie a jiné grafiky znázorňující přesný technologický či pracovní postup.

Pozor! Nepleťte si hygienický úklidový plán s dezinfekčním plánem. Dezinfekční plán totiž podléhá zákonným požadavkům a týká se všech zdravotnických zařízení bez výjimky. Provozovatel zdravotnického zařízení má povinnost zpracovat a dodržovat dezinfekční plán, který je součástí provozního řádu. Tuto povinnost ukládá Vyhláška č. 306/2012 Sb. o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče. V tomto článku se tedy věnujeme pouze hygienickému plánu.

K čemu slouží hygienický plán?

Hygienický plán slouží jako pomůcka pro pracovníky úklidu, ale zároveň také jako nástroj pro úspěšné zavedení úklidových služeb v komerčních provozech. Měl by být jakýmsi garantem čistoty a hygieny, a to nejen pro provozovatele objektu, ale také pro jeho návštěvníky. Jeho cílem je, aby pracovníci úklidu, případně jiní zaměstnanci odpovědní za úklid, měli jasný plán, co, jak, čím a jak často uklízet.

Kde se hygienický plán používá?

Aplikovatelný je v jakémkoliv komerčním objektu, kde jeho provozovatelům záleží na vysoké úrovni čistoty a hygieny. Protože se jedná o veřejný dokument, můžete se s ním setkat například v jídelnách, restauracích, potravinářských provozech, čerpacích stanicích, veřejných záchodcích, zdravotnických zařízeních atd. Často bývá vyvěšen tak, aby byl viditelný nejen pro zaměstnance, ale také pro zákazníky či návštěvníky objektu.

Jak se hygienický plán zpracovává?

Některé podniky berou hygienický plán jako nutné zlo, a tak ho sestavují jen za účelem splnění zákonných povinností. V takovém případě si provozovatel sestaví plán sám. Protože ale ve většině případů nemá žádné odborné zkušenosti, najde si na internetu mustr univerzálního plánu. Do předpřipravených tabulek pak jen doplní podle něj důležité informace. Univerzální hygienický plán však neřeší konkrétní specifika provozovny a nepočítá s místními odlišnostmi. Neřeší technologie, pracovní procesy, vybavení, typy povrchů atd. Univerzální plán je prostě jen univerzální, takže téměř k ničemu. Má-li být efektivní, je třeba k němu přistupovat úplně jinak.

1. Začněte vstupní analýzou provozovny

Zpracování hygienického plánu není nijak složitá práce, nicméně, aby byl opravdu efektivní, je nutné ho sestavovat na základě vstupní analýzy daného provozu či prostor. Tato analýza obsahuje pečlivou prohlídku objektu, která má za cíl načerpat všechny potřebné informace o provozu.

„Hygienický plán se zpracovává pro každý prostor zvlášť – například toalety, kuchyně, kanceláře, sklady apod.“

Při sestavení kvalitního hygienického plánu je třeba hledět zejména na:

 • technologie použité v provozu
 • pracovní procesy týkající se provozu
 • vybavení provozovny
 • typy povrchů – podlahy, obklady apod.
 • frekvence úklidu
 • speciální hygienické požadavky – zdravotnictví, potravinářství apod.

2. Nastavte pravidla úklidu

Jakmile je hotová vstupní analýza a načerpali jste všechny důležité informace o provozu, můžete se pustit do samotného sestavování plánu. Hygienický plán by měl obsahovat zejména informace o tom:

 • co a čím se bude čistit, případně dezinfikovat (konkrétní čisticí prostředky),
 • jakým způsobem se čištění bude provádět (mechanicky, chemicky, strojově),
 • jaké pomůcky budou při úklidu použity (podlahové stroje, vysavače, stěrky apod.),
 • jak často se bude úklid provádět (přesný časový harmonogram).

„Hygienický plán musí být jednoduchý, přehledný, srozumitelný. Musí obsahovat informace o přesném postupu úklidu a splňovat platné legislativní požadavky.“

Při nastavování pravidel úklidu, potažmo sestavování hygienického plánu, postupujte podle níže uvedených instrukcí. Ty by vás měly navést, jaké přesně informace jsou potřeba. Do plánu je třeba zahrnout:

 • Informace o provozu
 • Uklízený prostor
 • Plochy a povrchy
 • Typ materiálu
 • Typ znečištění
 • Úroveň znečištění
 • Četnost úklidu
 • Způsob aplikace
 • Druh dezinfekce
 • Typ čisticího přípravku

Informace o provozu

Zapište do plánu základní identifikační údaje o uklízené provozovně, tzn. název firmy, adresu, IČO, kontaktní a odpovědnou osobu.

Uklízený prostor

Hygienický plán se tvoří pro jednotlivé prostory v rámci jednoho provozu. Nejdříve proto definujte, o jaký provoz či prostor se jedná. Například kancelář, kuchyň, jídelna, prodejna, masna, tělocvična, šatna, sklad potravin, bazén, sauna, toaleta, veřejný prostor, dílna, škola, šatna, zdravotnické zařízení apod.

Plochy a povrchy

Definujte všechny plochy a povrchy, které se budou v rámci hygienického plánu uklízet v daném prostoru. Může se jednat například o osvětlení, dveře, kliky, okna, zrcadla, podlahy, stroje, lednice, mrazáky a jiné vybavení.

Typ materiálu

Jakmile máte definované plochy a povrchy, pro každou položku definujte také z jakého je materiálu. To se vám bude hodit zejména v případě, kdy jsou v provozu citlivé materiály, které mohou být náchylné na některé čisticí prostředky. Předejdete tak poškození materiálů při použití nevhodného přípravku.

Typ znečištění

Na každém povrchu se mohou nacházet jiné druhy nečistot – prach, mastnota, rez, cement, vodní kámen, šmír, zápach apod. Tyto nečistoty je dobré definovat proto, abyste věděli, kterým přípravkem se budou odstraňovat.

Úroveň znečištění

Určení úrovně znečištění je důležité pro nastavení správného množství koncentrátu mycího prostředku. Stačí, když uvedete, zda se jedná o znečištění běžné, průmyslové nebo extrémní.

Četnost úklidu

Nastavte přesný časový harmonogram úklidu ploch a povrchů v daném prostoru. Četnost úklidu je důležitá zejména pro povrchy, které je potřeba čistit často a pravidelně. Nastavit můžete například, že podlahy na toaletách v nákupním centru se musí vytírat 4x denně, nebo že koberce v kanceláři se musí nasucho vysávat 1x týdně a 2x ročně mokrou cestou.

Způsob aplikace

Způsob aplikace čisticího prostředku rozhoduje zejména o jeho pěnivosti a zároveň účinnosti. Zvolte proto, zda se jedná o aplikaci pomocí rozprašovače, úklidového stroje, vědra s mopem, případně jiným způsobem.

Druh dezinfekce

Pokud prostory vyžadují také dezinfekci (toalety, zdravotnictví, bazény apod.), určete, jaký dezinfekční prostředek bude použit. Druh dezinfekce se určuje podle typu provozu a podle místních provozních podmínek.

Typ čisticího přípravku

Typ přípravku je v podstatě poslední krok pro sestavení hygienického plánu. Vyberte proto pro danou plochu a povrch, typ materiálu, typ a úroveň znečištění ideální čisticí prostředek.

3. Zkompletujte a sestavte plán

Jestliže máte připravené všechny podklady a informace, můžete se pustit do samotného sestavení hygienického plánu. Nezapomeňte, že se zpracovává pro každý prostor zvlášť, tzn. například pro toalety, kuchyně, kanceláře, sklady apod. Také myslete na to, že by plán měl být jednoduchý, čitelný, přehledný a pochopitelný pro všechny.

Jak by měl plán vypadat graficky už je na jeho zpracovateli. Doporučujeme ale všem, aby k jeho realizaci měli alespoň základní grafické znalosti a dobré vizuální cítění. Pokud je nemáte, obraťte se s grafickým zpracováním na grafika.

Legislativa

Při sestavování hygienického plánu doporučujeme dodržovat legislativní požadavky a u větších projektů vše konzultovat s místní hygienickou stanicí. Co se týče legislativy a hygienického plánu, řiďte se zejména těmito zákony a nařízeními:

 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 o hygieně potravin
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin
 • Nařízení Komise (ES) č. 37/2005 o sledování teplot v přepravních prostředcích, úložných a skladovacích prostorech pro hluboce zmrazené potraviny určené k lidské spotřebě
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům
 • Zákon č. 258/2000 Sb. Zákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů
 • Vyhláška č. 137/2004 Sb. o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných
 • Zákon č. 110/1997 Sb. o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů
 • Zákon č. 166/1999 Sb. o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon)
 • Vyhláška č. 289/2007 Sb. o veterinárních a hygienických požadavcích na živočišné produkty

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Share This