Zakoupili jste si jednokotoučový mycí stroj MotorScrubber Jet a nevíte, jak s ním správně pracovat? Přečtěte si bezpečnostní pokyny a manuál včetně návodu na montáž tohoto úžasného čisticího stroje.

Prosím, přečtěte si následující instrukce

Při používání elektrického zařízení dodržujte následující bezpečnostní pokyny, ke snížení možnosti elektrického šoku nebo úrazu:

Věnujte pozornost okolnímu prostředí. Při užívání dbejte zvýšené pozornosti. MotorScrubber pracuje pouze na stejnosměrný proud (AC). Nepoužívejte ho se střídavým proudem (DC).

 • Po každém použití vypláchněte nádoby, ve kterých byl čisticí přípravek, čistou vodou.
 • Neodpojujte zařízení od baterie zatažením nebo škubnutím kabelu.
 • Udržujte kabel mimo zdroj tepla, ostré hrany a působení olejů.
 • Udržujte MotorScrubber čistý. Prostudujte si pokyny pro připojení příslušenství. Zamezte přístupu vody a olejů ke svrchní části ovládací rukojeti a vypínače a udržujte je suché.
 • Odpojte MotorScrubber od zdroje elektrické energie vždy, když jej nepoužíváte nebo připojujete příslušenství.
 • Při případném servisu používejte vždy originální díly a příslušenství.
 • Zkontrolujte případné poškození přístroje před každým použitím.
 • MotorScrubber je elektrické zařízení, proto při manipulaci s ním pro vlastní bezpečnost používejte obě ruce.
 • Během práce s přístrojem dbejte na vhodné držení těla, přizpůsobte si výšku rukojeti tak, abyste měli po celou dobu činnosti natažené ruce a rovná záda.

Uschovejte si tyto pokyny, abyste se k nim v případě potřeby mohli později vrátit.


Schéma postroje

 1. Madlo postroje
 2. Čerpadlo
 3. 1L láhev
 4. Kapsa na láhev
 5. Baterie
 6. Náplně
 7. Oko pro uchycení šňůry
 8. Elektrický konektor
 9. Konektor k hadičce na vodu
 10. Nabíječka

Postroj si nasaďte jako batoh a pomocí dvou nastavitelných popruhů si jej utáhněte tak, aby se vám nosil pohodlně. Připevněte si bederní pás okolo svého pasu.

Filtr se nachází na konci hadičky uvnitř láhve.


Schéma Jet

 1. Tlačítko čerpání
 2. Tlačítko kartáčování
 3. Hadička na vodu a konektor
 4. Elektrický kabel a konektor
 5. Kontrolní držadlo
 6. Rychlosvorka
 7. Šrouby na rukojeti
 8. Kontrolní ventil
 9. Tlačítko pro uzamknutí
 10. Hlava
 11. Rameno trysky
 12. Tryska
 13. Rotující kotouč

Důležité informace o baterii

Před použitím zařízení je nutné připojit baterii. Aby nedošlo k poškození zařízení, je nutné připojit baterii se správnou polaritou. Nesprávné zapojení může způsobit požár.

Vyjměte baterii na postroji (viz. bod 5. – Schéma postroje).

Připojte červenou koncovku nabíjecího kabelu na červený pól baterie. Následně připojte černou koncovku nabíjecího kabelu na černý pól baterie.

Elektrické připojení

Důležité: Před připojením kabelu se ujistěte, že je tlačítko na kartáčování vypnuté (viz. Tlačítko kartáčování).

Pro připojení k sobě přibližte konektory s červenými tečkami a zatlačte tak, abyste slyšeli zacvaknutí.

Pro rozpojení zatáhněte za konektory od sebe.

Připojení vody

Nejprve se ujistěte, že je konektor umístěn správným směrem. Bílou koncovku přibližte k hadičce na vodu a zastrčte je na doraz, přibližně 7 mm hluboko. Pro rozpojení pevně uchopte prsty a zatáhněte.

Rukojeť

Tlačítko čerpání

Horní modré tlačítko slouží k obsluze čerpadla, pro jeho zapojení je nutné tlačítko držet, poté se čerpadlo vypne.

Tlačítko kartáčování

Spodní černé tlačítko slouží k obsluze kartáče. Pro jeho nepřerušovanou práci stačí tlačítko dlouze přidržet, dokud neuslyšíte cvaknutí. Opětovné zmáčknutí tlačítka kartáč vypne. Je důležité, aby toto tlačítko nebylo zmáčknuto před zapojením k elektrickému proudu.


Nastavení čerpadla

Před odesláním k zákazníkovi je každý přístroj MotorScrubber Jet kontrolován. Přesto během uskladnění nebo dopravy mohou kdekoli v systému čerpadla vzniknout vzduchové komory. K jejich odstranění je proto nutné před prvním použitím připravit čerpadlo k jeho používání, zabere to okolo 2 minut.

Jak nastavit čerpadlo

1. Nasaďte si postroj na záda.

2. Naplňte láhev čistou vodou a zašroubujte uzávěr.

3. Spojte k sobě konektory podle instrukcí na straně 7.

4. Přidržte modré tlačítko do doby, kdy bude stříkat voda bez přerušení. To bude probíhat v těchto krocích:

 • Prvně bude proudit systémem vzduch a budou slyšet hlasité přerušované zvuky.
 • Poté začne systémem proudit voda a z trysky se budou střídat hlasité zvuky se slabými vstřiky vody.
 • Čerpadlo je správně nastaveno ve chvíli, kdy bude tryskou proudit silný proud vody.

5. Podle potřeby by měl být spuštěn/vypnut proud vody.

První nastavení by mělo trvat okolo 2 minut a mělo by se provést při každém použití, následující nastavení by měly zabrat okolo 30 sekund.

Stejný postup by měl být použit při vyplachování chemikálií.

Příprava chemikálií

Naplňte láhev po okraj potřebným čisticím prostředkem, ale dávejte pozor, aby nedošlo k přelití.

Zašroubujte víčko a umístěte správně do postroje.

Výměna kartáče MotorScrubber

 1. Otočte MotorScrubber vzhůru nohama a přidržte je nohou, jako na obrázku.
 2. Srovnejte kotouč s hlavicí.
 3. Přidržte hlavici tak, abyste zamezili rotaci. Zatlačte a otočte kotoučem po směru hodinových ručiček do vhodné polohy.
 4. Pro vyjmutí opět zatlačte a otočte proti směru hodinových ručiček a vyjměte kotouč.

Odstranění nečistot

K odstranění nečistot využijte tyto možnosti:

 1. Připravuje se: Motorscrubber může být vybaven sací hlavicí, kterou lze použít k mokrému sání.
 2. Stěrka: Pokud má podlaha odtokovou mřížku, stáhněte do ní nečistoty pomocí stěrky.
 3. Mikrovlákno: Použijte podložku s mikrovláknem (MS1053), která nečistoty absorbuje, v případě potřeby jich použijte více.
 4. Plochý mop: K odstranění nečistot použijte mop s mikrovláknem.


Čištění pomocí MotorScrubber

 • Při používání MotorScrubberu se ujistěte, že kartáč nebo položka jsou položeny rovně. Jen tak lze zajistit snadné uklízení a nejlepší výsledky.
 • Jet je zařízení, které vyžaduje k namočení a uklízení podlahy pouze velmi malé množství vody a saponátu. 1L roztoku vystačí na úklid 40 m2.
 • Nepoužívejte teplejší vodu než 35 oC, mohlo by dojít k poškození zařízení.
 • Pokud dochází roztok, přestaňte se stříkáním, mohlo by dojít ke vzniku vzduchových komor. Doplňte roztok a opět nastavte čerpadlo.
 • Po každém použití je potřeba systém vypláchnout. Naplňte láhev čistou vodou a přidržte modré tlačítko po dobu 60 vteřin, tedy tak dlouho, než začne místo pěny stříkat čistá voda. Takto ochráníte ventily a trubičky od zanesení nebo poničení zbytkem chemikálií. Tento krok je důležitý pro platnost záruky.
 • Aby nedošlo k poškození přístroje, je nutné pečlivě vybrat čisticí prostředky vhodné k použití.
 • Je ovšem nemožné zkontrolovat všechny čisticí prostředky na trhu. Pokud se tedy rozhodnete použít čisticí prostředky, které nejsou doporučeny a dojde k poškození přístroje, nebude možné uplatnit záruku. Je možné použít saponáty doporučené pro jiné přístroje řady MotorScrubber.
 • Není potřeba vyvíjet na Motorscrubber velkou sílu, stačí využít jemné a přímé tahy.
 • NEPOUŽÍVEJTE MOTORSCRUBBER S ČISTICÍMI PROSTŘEDKY, KTERÉ BY SE MOHLY VZNÍTIT.
 • AUTOMATICKÉ VYPNUTÍ: Motorscrubber je vybaven vlastním jističem, který zabraňuje poškození motoru. Pokud dojde k zastavení jednotky, jistič vypne elektrické napájení z 12 V baterie. V takovém případě zvedněte MotorScrubber z pracovní plochy, vyčkejte po dobu 6 – 10 vteřin, kdy se jistič resetuje, a poté pokračujte v práci.

Seřízení pomocí rychlosvorky

Rychlosvorka umožňuje rychlé přizpůsobení teleskopické tyče.

1. Uvolněte svorku zatlačením na její konec směrem od tyče.

2. Nastavte požadovanou délku a zatlačte svorku zpátky na místo. Maximální prodloužení je označeno červenou čárkou na tyči.

Utáhnutí tyče

Pokud se tyč při používání kartáče protáčí, není svorka správně utažená.

Svorku správně utáhněte pomocí zeleného dotahovacího šroubu. Ujistěte se, že je černá svorka v otevřené poloze, jako je na obrázku vlevo.

Opatrně otočte šroubem ve směru hodinových ručiček až do té doby, než budete moci svorku pohodlně zavřít do uzamykatelné pozice. Pokud svorka nejde zatlačit zpět a je příliš utažená, otočte šroubem opačným směrem pomocí zeleného šroubu.

Pro instruktážní video navštivte motorscrubber.com/support


Změna pozice kontrolního držadla

Otočte Motorscrubber tak, aby zadní strana držadla směřovala k vám. Imbusovým klíčem 4,5 mm odšroubujte šrouby a vyjměte držadlo.

Posuňte držadlo na dané místo, položte na něj patici a pomocí šroubů opět připevněte.

Seřízení pozice trysek

 1. Otočte pojistné kolečko proti směru hodinových ručiček.
 2. Zatáhněte za rameno, otočte do nové pozice a rameno opět zatlačte zpět.
 3. Pojistné kolečko utáhněte otočením po směru hodinových ručiček.

Mytí pod vodou

Ponořujte nejhlouběji 25 cm od přepínačů.

 • Hlavice kartáče je plně ponořitelná do vody, proto lze přístroj využít k mnoha úkolům pod vodou. Jedním z nejběžnějších použití je odstranění špíny na zdech bazénu, lázní, lodí atd.
 • Dlouhodobé ponoření pod vodu může způsobit prosakování vody, která při kontaktu s motorem může vést k jeho selhání. Tento prosak je způsoben dlouhodobým střídáním teplot (ohřívání, ochlazování). Abyste zamezili této situaci, prostudujte si pozorně následující instrukce.
 • Těsnění hlavy před známkami koroze byste měli zkontrolovat před každým použitím. V případě, že používáte hlavu pod vodou pravidelně, nechte zkontrolovat přístroj kompetentním technikem alespoň jednou měsíčně.
 • Doporučujeme nepoužívat MotorScrubber plně ponořený pod vodou déle než dvě minuty. Po této době by měl být vytažen z vody, vypnut a nechat jej alespoň 5 minut vychladnout.
 • Čas použití, kdy je kartáčová hlava ponořená pouze napůl, není omezen.
 • Pravidelné použití pod vodou má vliv na jeho životnost a kompletní hlava MS4000 může být v případě potřeby vyměněna. V takovém případě doporučujeme výměnu po 1 roce.

Použití MotorScrubberu ve vodě

Informace o baterii a nabíjení

 • Baterie by měla být nabita před každým použitím, ale také v případě, že nebyla po dobu 4 měsíců vůbec používána.
 • Během nabíjení je vidět červené světlo. Když je baterie nabitá, svítí zeleně. Plné nabití trvá 8 hodin.
 • Pro nabití baterie strčte kabel do nabíječky (viz. Schéma Jet – bod 8.-11.) a zastrčte napájecí konektor do zásuvky (120 VAC/60 Hz nebo 240 VAC) nebo použijte adaptér. Po nabití vypojte nabíječku ze zásuvky a (DŮLEŽITÉ) odpojte nabíječku od baterie.
 • MotorScrubber používá dobíjecí baterii a obsahuje zapečetěné články olova a kyseliny. Nevytéká.
 • Kapacita: 12V, 7.0 A
 • V závislosti na průměrné hloubce výboje lze očekávat více než tisíc nabití/vybití.

Důležité bezpečnostní instrukce pro baterii a nabíječku

 • Zamezte styku baterie a nabíječky s vodou a jinými tekutinami.
 • Nemanipulujte s baterií v prostředí s hořlavými nebo výbušnými výpary a tekutinami.
 • Skladujte nebo přenášejte baterii tak, aby nemohlo dojít ke styku kontaktů s jinými kovovými předměty. Zkrat může způsobit poškození baterie, zranění nebo požár.
 • Za žádných okolností se nepokoušejte otevírat baterii. Pokud dojde k porušení obalu, nepoužívejte baterii a nepokoušejte se jí nabíjet, baterie by měla být bezprostředně vyměněna.
 • Nenabíjejte baterii, pokud je mokrá nebo nese známky koroze.
 • Nezapalujte baterii, hrozí nebezpečí exploze.
 • Připojujte pouze ke zdroji 120 VAC/60Hz nebo 240 VAC s adaptérem. Nepoužívejte prodlužovací kabely.
 • Nabíjejte pouze s prodlužovačkou MotorScrubber.
 • Nepoužívejte nabíječku ve vlhkém nebo mokrém prostředí. Určeno pouze pro použití ve vnitřních prostorách.
 • Nepoužívejte nabíječku v blízkosti dřezů nebo van. Neponořujte do vody.
 • Nenechávejte viset napájecí kabel přes hrany nebo tak, aby se dotýkal zdrojů tepla.
 • Nepoužívejte nabíječku na jiné typy baterií, mohly by vybuchnout.
 • Nepoužívejte nabíječku, pokud je kabel nebo zástrčka porušená. Ihned ji nahraďte.
 • Pokud došlo k poškození nabíječky ostrým předmětem, kontaktujte místního distributora.
 • Nedoporučujeme nabíjet baterii, pokud je okolní teplota nižší než 5
  °C nebo vyšší než 40 °C.
 • Odpojte nabíječku, pokud ji nepoužíváte nebo se chystáte na údržbu nebo čištění zařízení.
 • Pro zmenšení rizika úrazu nikdy nenoste nebo neodpojujte kabely tažením nebo trhnutím za něj. K odpojení používejte konektor. Nevystavujte šňůru ostrým předmětům, olejům a zdrojům tepla.
 • Po kontaktu s kyselinou si důkladně opláchněte postižené místo.
 • Nikdy nepoužívejte MotorScrubber připojený k elektrické síti. Vždy jej používejte pouze připojený k 12V baterii.

Řešení problémů

Přístroj nelze zapnout

Pokud nelze přístroj zapnout nebo se zapíná pomalu, zkontrolujte, jestli jsou správně připojeny kontakty na baterii.

Odpojte dva články na baterii a přiložte voltmetr, napětí by se mělo pohybovat v rozsahu 11,5 až 13V.

Potíže se stříkáním

Pokud přístroj nestříká, přestože jste nastavili čerpadlo (viz. Jak nastavit čerpadlo), proveďte následující kroky:

1. Pokud je přístroj zapojen k elektrickému proudu a při stlačení modrého tlačítka je slyšet, že čerpadlo běží, pokračujte dalšími kroky. Pokud to tak není, kontaktujte prodejce.

2. Pokud není láhev naplněna vodou (viz. Jak nastavit čerpadlo), láhev doplňte. Jinak pokračujte následujícími kroky.

3. Zkontrolujte vodní filtr a v případě zanesení jej vyměňte. Pokud je čistý, čtěte dále.

4. Zkontrolujte, zda kontrolní ventily směřují správným směrem (viz. bod 9. – Schéma stroje, bod 8. – Schéma Jet). Každý ventil je označen malou šipkou, která by měla směřovat ve směru toku vody k hlavici přístroje. Pokud jsou uloženy správně, pokračujte dále.

5. Zkontrolujte, zda jsou přítokové a odtokové spojení dostatečně přitáhnuté a nemohou se tam nacházet vzduchové bubliny. Pokud je splněn i tento bod a problém přetrvává, kontaktujte prodejce.

Pro další podporu nás neváhejte kontaktovat.

Share This