Pořídili jste si MotorScrubber? Přečtěte si bezpečnostní pokyny a manuál včetně návodu na montáž celého stroje. V následujícím článku se mimo to dočtete, jak pracovat s MotorScrubberem, jak ho používat ve vodě, jak pracovat s baterií a napájením, jaké jsou bezpečnostní pokyny pro používání baterie a nabíječky nebo informace o záruce.

Důležité bezpečnostní pokyny

Než použijete elektrický výrobek, důkladně si prostudujte a poté dodržujte základní bezpečnostní opatření uvedená níže, abyste předešli riziku zasažení elektrickým proudem a případným dalším úrazům.

Přečtěte si všechny pokyny

1. Seznamte se s místem, kde budete pracovat. Než použijete MotorScrubber, ujistěte se, v kterých místech Vám např. vede elektrické vedení. MotorScrubber je poháněn jen stejnosměrným proudem. Nepokoušejte se do něj zapojit střídavý proud.

2. Chraňte elektrický kabel před poškozením. Nezvedejte MotorScrubber za elektrický kabel nebo neškubejte s kabelem při odpojení od baterie. Chraňte elektrický kabel před horkem, olejem a ostrými hranami.

3. Udržujte MotorScrubber čistý a v dobrém stavu. Rukojeť mějte suchou, čistou, zbavenou oleje a mastnoty.

4. Odpojte elektrický kabel, když MotorScrubber nepoužíváte nebo MĚNÍTE PŘÍSLUŠENSTVÍ.

5 .Před použitím zkontrolujte MotorScrubber, zda není poškozen.

6. Vyměňte poškozené části. Používejte pouze originální díly a příslušenství dodávané společností Reading Consumer Products, Inc.

7. MOTORSCRUBBER JE VÝKONNÝ PRACOVNÍ NÁSTROJ. JAKO U KAŽDÉHO VÝKONNÉHO NÁSTROJE POUŽÍVEJTE OBĚ SVÉ RUCE K ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNĚJŠÍHO PROVOZU.

Uschovejte si tyto pokyny!

Návod na montáž rukojeti MotorScrubberu

1. Vyndejte kryt s motorem a vidlicí z obalu. Propojte pevně elektrické konektory z vidlice do konektoru z konce rukojeti (obr. č. 1). Omotejte poutko z obalu okolo elektrického kabelu a zasuňte je společně s propojenými elektrickými konektory do rukojeti. Ujistěte se, že elektrické konektory jsou pevně spojeny. Poté zasuňte vidlici do rukojeti a nastavte je tak, aby se závity na vidlici kryly s otvory na rukojeti (obr. č. 2). Použijte přiložené šroubky a pevně spojte vidlici a rukojeť.

2. MotorScrubber používá k provozu akumulátorovou baterii, spojte elektrický konektor z baterie s konektorem vycházejícím z červené části rukojeti (obr. č. 3). TOTO UDĚLEJTE JAKO POSLEDNÍ VĚC. MONTÁŽ JE DOKONČENA.

UPOZORNĚNÍ: Neohýbejte elektrický konektor při propojování nebo rozpojování. Tlačte rovně dovnitř, vytáhněte rovně ven. Neodkládejte MotorScrubber na červený konec rukojeti, aby se nepoškodil elektrický kabel z ní vedený.

3. MotorScrubber může používat k provozu 7,5 m dlouhý kabel (MS1025). Propojte jeden konec kabelu do konektoru z červené části rukojeti a druhý konec kabelu můžete zapojit buď do adaptéru fungujícím jako nabíječka baterie (MS1020) nebo do adaptéru určeným pro elektrickou zástrčku v automobilu (MS1022).

4. Připevněte středový unašeč pomocí přiloženého šroubu, ploché a pérové podložky. Pořadí montáže jednotlivých prvků je ukázané na obr. č. 4.

Návod na montáž rukojeti MotorScrubberu

Pokyny pro upevnění pracovních disků

1. Vyrovnejte nad sebou zoubky na pracovním disku s výřezy na středovém unašeči MotorScrubberu.

2. Disk zatlačte dolů a současně s ním otočte ve směru hodinových ručiček, dokud nebude pevně upevněn. Držte středový unašeč, abyste zabránili jeho otáčení.

3. K sundání zatlačte disk dolů a otočte s ním proti směru hodinových ručiček, dokud se disk neuvolní. Opět držte středový unašeč, abyste zabránili jeho otáčení.

Pracovní postroj

Pracovní postroj je opatřen přezkami pro rychlé zapnutí a rozepnutí. Upravte si nastavitelné popruhy kolem ramen a pasu dle své potřeby.

Pracovní postroj k jednokotoučovému stroji MotorScrubber

Jak pracovat s MotorScrubberem

1. Odstraňte volnou špínu z plochy, kterou se chystáte čistit.

2. Naneste čistící roztok na plochu nebo přímo na pracovní disk MotorScrubberu. Můžete také namíchat čistící koncentrát v kbelíku v něm namáčet pracovní disk MotorScrubberu.

3. Kartáčujte přímými lehkými tahy, příliš netlačte – MotorScrubber tu práci dělá za Vás.

4. Je možné s MotorScrubberem pracovat kratší dobu pod vodou. NENÍ však navržen pro dlouhotrvající používání pod vodou.

5. Prosazujeme čištění vodou a doporučujeme, abyste nepoužívali žíraviny a jiné podobné čistící prostředky, když pracujete s MotorScrubberem.

6. VAROVÁNÍ: NEPOUŽÍVEJTE MOTORSCRUBBER S HOŘLAVÝMI ČISTÍCÍMI PROSTŔEDKY

7. UPOZORNÉNÍ: AUTOMATICKÉ VYPNUTÍ
MotorScrubber je vybaven automatickým obvodovým spínačem, který zabraňuje poškození motoru. Je-li jednotka přetížena, obvodový spínač přeruší přívod elektrického proudu z 12V baterie. Zvedněte MotorScrubber z pracovní plochy a počkejte 6-10 s. Poté jej můžete znovu zapnout a pokračovat v práci.
MOTORSCRUBBER JE VÝKONNÝ PRACOVNÍ NÁSTROJ. JAKO U KAŽDÉHO VÝKONNÉHO NÁSTROJE POUŽÍVEJTE OBĚ SVÉ RUCE K ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNĚJŠÍHO PROVOZU.

Použití MotorScrubberu ve vodě

Použití MotorScrubberu ve vodě

Jelikož může být hlava zařízení plně ponořena do vody, MotorScrubber je ideální pro použití a čištění ploch pod vodou, například pro čištění dna v bazénech, lázních, člunech, atd.

Ponoření hlavy do vody na dlouhou dobu může způsobit poškození těsnění. Poškozené těsnění by mohlo způsobit vniknutí vody k přímému kontaktu s motorem, což by mohlo vést k poškození motoru. Zásady použití je třeba dodržovat, aby se tomu zabránilo.
Těsnění zkontrolujte před každým použitím, zda na něm nejsou známky koroze, která by ohrožovala jeho vodotěsnost.

Pokud je přístroj používán pod vodou pravidelně, proveďte vnitřní prohlídku hlavy každý měsíc kvalifikovaným technikem, z důvodu zabránění vniknutí vody do hlavy zařízení.

Doporučujeme nepoužívat MotorScrubber úplně ponořený ve vodě nepřetržitě po dobu delší než 2 minuty.

Po vynoření z vody je potřeba zchladit MotorScrubber po dobu 5 minut.

Čištění MotorScrubberem, kdy je polovina zařízení nad a polovina pod hladinou vody, nevyžaduje žádné omezení.

Pravidelné využití zařízení pod vodou snižuje životnost hlavy zařízení.

MS4000 kompletní hlavu motoru lze v případě potřeby kdykoliv zakoupit či vyměnit.

Předpokládaná životnost hlavy motoru, pokud je pravidelně používána ve vodě, je jeden rok.

Poučení o baterii

Je nezbytné nabít baterii před prvním použitím MotorScrubberu a po jeho každém dalším použití. První nabití má trvat minimálně 20 hod a maximálně 24 hod.

Jako první zapojte kabel baterie do nabíječky a poté kabel nabíječky do 220V elektrické zásuvky. Po dokončení nabíjení vypojte kabel nabíječky ze zásuvky a (DŮLEŽITÉ) vypojte kabel baterie z nabíječky.

Napájení baterie

Jsou dva způsoby přívodu elektrického proudu do MotorScrubberu:

A) akumulátorová baterie na pracovním postroji

B) 7,5 m dlouhý kabel, který se zapojí do 12V zásuvky v automobilu nebo na lodi

  • MotorScrubber používá akumulátorovou baterii
  • Kapacita: 12V, 7 A
  • nevytékající

VAROVÁNÍ

  • nenabíjejte ve vzduchotěsné schránce
  • nezkracujte kabely baterie
  • nespalujte
  • při potřísnění elektrolytem z baterie okamžitě opláchněte postižené místo proudem vody

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO POUŽÍVÁNÍ BATERIE A NABÍJEČKY

Chraňte se před nebezpečím úrazu elektrickým proudem.

Nepokládejte nabíječku baterie do vody nebo jiných kapalin.

Neskladujte nebo nepřevážejte baterii takovým způsobem, aby se kovové předměty dotýkaly elektrických konektorů baterie. Může dojít ke zkratu a následnému požáru, zranění nebo zničení baterie.

Nikdy se z jakéhokoliv důvodu nepokoušejte otevřít kryt baterie. Jestliže je kryt baterie prasklý nebo zničený, okamžitě přerušte práci a nenabíjejte.

Nenabíjejte baterii, jestliže je vlhká nebo vykazuje nějaké známky koroze.

Nespalujte baterii, v ohni může explodovat.

Nabíjejte baterii jen pomocí MotorScrubber nabíječkou.

Nepoužívejte nabíječku v mokrém nebo vlhkém prostředí. Je určena pouze pro vnitřní použití. Nezapojujte v blízkosti umyvadel nebo nádob s vodou. Neponořujte do vody.

Neohýbejte kabel přes ostré hrany nebo ho nepokládejte na rozpálený povrch.

Nepoužívejte nabíječku pro jiné druhy baterií než od MotorScrubberu. Jiné baterie mohou explodovat.

Nezapojujte nabíječku s poškozeným kabelem nebo konektorem. Okamžitě je nahraďte.

Nepoužívejte nabíječku, jestliže Vám upadla, něco na ni spadlo nebo je jinak poškozená. Pošlete ji výrobci ke zkoušce, opravě nebo k elektrickému nebo mechanickému seřízení. Nabíječku nerozebírejte.

Pro nejlepší výsledek nenabíjejte baterii, když je okolní teplota nižší než 5°C nebo vyšší než 40°C.

Vytáhněte ze zásuvky nabíječku, jestliže ji nepoužíváte, před čištěním nebo údržbou.

Záruční list

Na výrobek se poskytuje spotřebiteli záruka 24 měsíců ode dne prodeje.

Bezplatnou opravu v záruční době provede po předložení správně a úplně vyplněného záručního listu dovozce, viz adresa.

Záruka se nevztahuje na vady způsobené neodbornými zásahy, chybnou manipulací a dopravou, dále na závady způsobené obvyklým opotřebením, nebo jde-li o části, jejichž účelem je zabránit zničení či poškození výrobku přílišným namáháním, pokud výrobek nebyl používán v souladu s návodem na obsluhu či pokud na něm byly provedeny neodborné zásahy spotřebitelem nebo jinou neoprávněnou osobou (organizací). Záruka se rovněž nevztahuje na reklamace uplatněné po uplynutí záruční lhůty, dále na výrobky, na které není řádně vyplněn a potvrzen záruční list (čitelně, nesmazatelně, s razítkem oprávněného prodejce, datem prodeje, specifikací výrobku a výrobním číslem) či pokud byly jinak porušeny záruční podmínky nebo podmínky návodu k obsluze.

Prodávající je povinen při prodeji vyplnit v záručním listě všechny údaje nesmazatelným způsobem. Neúplný záruční list nebo neoprávněně měněný a přepisovaný v původních údajích je neplatný. Záruční doba se prodlužuje o dobu, od kdy spotřebitel uplatnil nárok na tuto záruční opravu u dovozce až do doby, kdy byl povinen opravený výrobek převzít. Čitelné kopie opravních listů jsou průkazem tohoto práva spotřebitele.

Share This