Car Wash – antistatický a lešticí superkoncentrát na mytí aut, traktorů, strojů a motorů

2.118  bez DPH
2.563  vč DPH

CAR WASH je nová generace monokomponentního superkoncentrátu (25 kg), který je koncipován především pro mytí aut, nákladních automobilu, cisteren, obráběcích strojů, traktorů a motorů. Dává vysokou záruku důkladného vyčištění jakýchkoliv druhů nečistot, a to pouze jednoduchým nanášením na znečištěný povrch, aniž byste museli používat čistící houbu.

 Přeprava v režimu ADR 

 

Kategorie:

Popis

Použití: Před použitím doporučujeme nechat vychladnout všechna horká místa, na která bude čisticí prostředek nanášen. Nenechávejte čisticí produkt zaschnout.

Ředění vodou: 1:3 – 100

Varování: Skladujte z dosahu dětí.

Datový list ke stažení: ZDE

Údaje o nebezpečnosti: H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení:

  • P280 Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít.
  • P301 + P330 + P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
  • P303 + P361 + P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou / osprchujte.
  • P304 + P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.
  • P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
  • P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře.
  • P501 Odstraňte obsah / obal v souladu s místními předpisy.

 

Obsahuje: tetranatrium-ethylendiamintetraacetát, etoxylovaný alkohol, hydroxid sodný, etidronová kyselina.

Obsahuje: méně než 5 % EDTA a její soli.

Další informace

Hmotnost 25 g