Dodržování bezpečnosti práce při úklidu je pro minimalizaci pracovních úrazů zcela zásadní, a to nejen pro samotné uklízeče a uklízečky, ale také širokou veřejnost, která se v okolí čištěných ploch velmi často pohybuje. Přečtěte si 10 základních bezpečnostních pravidel, díky kterým jako zaměstnavatel snížíte počty pracovních úrazů ve vaší úklidové firmě, nebo jako zaměstnanec zvýšíte úroveň vlastní ochrany a bezpečnosti při práci. Chyťte si košťata, jdeme na to.

Bezpečnostní rizika při úklidu

Úklid, do kterého mimo jiné spadají také DDD služby (deratizace, dezinfekce, dezinsekce), představuje relativně těžkou a namáhavou práci, plnou stále opakujících se pohybů, jako je například ohýbání, předklánění, zvedání, tahání, přenášení apod. S tím souvisí ergonomie práce, o které bude v tomto článku také řeč. Pracovník přichází do styku také s čisticími, dezinfekčními a deratizačními prostředky, používá nástroje, jako třeba kbelík s mopem, stěrku nebo štafle, ale také úklidovou techniku – podlahové stroje, vysavače, rotační jednokotoučové stroje apod. Není výjimkou, že uklízeč(ka) pracuje také ve výškách, což představuje další nemalé bezpečnostní riziko.

 • namáhavá práce v předklonu – bolesti pohybového ústrojí
 • práce v nevhodném postoji – muskuloskeletální poruchy svalů, kloubů a nervů
 • manipulace s těžkými břemeny – přesouvání nábytku, předmětů
 • vysoká zátěž dolních končetin – otoky a bolesti nohou
 • práce s nebezpečnými látkami – poleptání kůže nebo sliznice
 • biologičtí činitelé – endoparaziti způsobující nemoci a alergie
 • častý hluk a vibrace – zejména při práci s úklidovou technikou
 • uklouznutí na mokré podlaze – zlomeniny končetin
 • zakopnutí o pracovní nástroj – naražení, pohmoždění
 • zásah elektrickým proudem – při používání úklidové techniky

Při všech těchto činnostech jsou pracovníci a jejich výkon rizikem také pro osoby, kteří jsou v jejich okolí. Například typické vytírání podlahy v nákupním centru, kde může dojít k uklouznutí na mokré podlaze. Špatně vysušená podlaha je totiž častým nešvarem některých úklidových firem, respektive jejich pracovníků.

10 pravidel pro udržení bezpečnosti práce

Těchto 10 základních pravidel pro udržení bezpečnosti práce v oblasti profesionálního úklidu jsou určeny jak pro zaměstnavatele, tak pro zaměstnance, tedy uklízeče a uklízečky. Zavedením těchto pravidel do firmy můžete minimalizovat pracovní úrazy a havárie.

 1. Vzdělávejte se v bezpečnosti práce
 2. Řešte potenciální rizika – vyhledávání, vyhodnocení, opatření
 3. Používejte osobní ochranné pracovní prostředky
 4. Dodržujte bezpečnostní pokyny při práci s chemickými prostředky
 5. Vytírejte podlahu nejen do čista, ale také do sucha
 6. Používejte při úklidu bezpečnostní informační cedule
 7. Při úklidu dodržujte pravidla křížové kontaminace
 8. Monitorujte úklidové práce a kontrolujte zaměstnance
 9. Zajímejte se o ergonomii práce
 10. Zaveďte BOZP do firemní kultury

1. Vzdělávejte se v bezpečnosti práce

To platí nejen pro zaměstnance, ale také pro zaměstnavatele. Nejdůležitější je začít u prevence. Jedním z jejích nástrojů je školení zaměstnanců o bezpečnosti práce a dalších souvisejících tématech, jako je požární ochrana, první pomoc apod.

Zaměstnavatel by neměl zapomenout na to, že:

 • školení BOZP je povinné ze zákona
 • obecné školení BOZP musí být doplněno o profesní doplněk
 • zaměstnanec musí projít vstupním školením při nástupu do pracovního poměru
 • školení BOZP pro úklidové služby by mělo být opakováno v pravidelných intervalech
 • další školení zaměstnance v oblasti BOZP se doporučuje 1x za rok
 • musí své zaměstnance nejen školit, ale také pravidelně kontrolovat a testovat

2. Řešte potenciální rizika – vyhledávání, vyhodnocení, opatření

Toto pravidlo, které je zároveň zákonnou povinností, se týká zaměstnavatelů i zaměstnanců. Jedná se o kontinuální vyhledávání potenciálních bezpečnostních rizik, které se mohou vyskytovat na pracovišti a mohou být zdrojem pro vznik pracovního úrazu. Je také důležité, aby byli identifikováni pracovníci, kteří jsou vystaveni těmto nebezpečím. Tyto povinnosti se vztahují zejména na zaměstnavatele.

Pokud najdete a určíte potenciální riziko, které by mohlo ohrozit bezpečnost a ochranu zdraví při práci, musíte také vyhodnotit jeho závažnost a rozhodnout o jeho preventivním opatření. Poslední fází je pak přijmout tato opatření a zavést je do každodenní pracovní činnosti. Více informací o rizicích se můžete dočíst v článku Analýza a řízení rizik BOZP.

3. Používejte osobní ochranné pracovní prostředky

Osobní ochranné pracovní prostředky, dále jen zkráceně OOPP, se týkají jak zaměstnavatelů, tak zaměstnanců. V oblasti úklidových služeb do OOPP spadají například pracovní gumové rukavice, pracovní oděv, ochranné brýle a přilby, zástěry, pláště, respirátory a další.

Zákonnou povinností zaměstnavatele je poskytnou všem svým zaměstnancům OOPP a prokazatelně je seznámit s jejich používáním.

Povinností zaměstnance je přidělené OOPP používat dle instrukcí zaměstnavatele a pečovat o ně. V případě, že ochranné prostředky už nesplňují funkčnost, je zaměstnanec povinen to oznámit zaměstnavateli.

Zaměstnavatel by neměl zapomínat, že OOPP musí chránit zdraví a život zaměstnanců, a že musí odpovídat podmínkám na pracovišti a je třeba také zohlednit potřeby a dispozice daného zaměstnance, který je bude užívat.

4. Dodržujte bezpečnostní pokyny při práci s chemickými prostředky

Toto pravidlo se týká zejména pracovníků v úklidu, tedy uklízečů a uklízeček, kteří pracují s chemickými prostředky. Může se jednat například o mycí a čisticí prostředky, ale také deratizační nebo dezinfekční přípravky, které jsou toxické a životu nebezpečné.

Pracovník úklidu je povinen si přečíst bezpečnostní pokyny, které jsou uvedeny na etiketě nebo v příbalovém letáku konkrétního chemického prostředku, se kterým bude pracovat. Zároveň je povinen dodržovat bezpečnostní pokyny, které jsou u daného prostředku uvedeny.

5. Vytírejte podlahu nejen do čista, ale také do sucha

Opět pravidlo, které se týká zejména uklízeček a uklízečů. Špatně vytřená, respektive mokrá podlaha, je jedním z největších rizik pro osoby, které se pohybují v okolí úklidu.

Ne všechny úklidové firmy totiž vytírají podlahy zcela do sucha. Velmi často se setkáváme s tím, že ji pouze vytřou a nechají mokrou, což může způsobit uklouznutí s následkem úrazu.

Vytírejte proto podlahy zcela dosucha, což při práci s klasickým mopem může být problém. Doporučujeme proto používat úklidový podlahový stroj, který má funkci vysoušení mokré podlahy. Podívejte se, jaké podlahové čisticí stroje používáme my.

6. Používejte při úklidu bezpečnostní informační cedule

V případě, že nepoužíváte úklidový stroj, který zajistí nejen vytření, ale také perfektní vysušení podlahy, měli byste do uklízených prostor, a to ještě před zahájením úklidu, rozmístit dostatečné množství bezpečnostních informačních cedulí, které kolemjdoucí upozorní na mokrou a kluzkou podlahu. Cedule musí být jasně viditelné a čitelné.

Bezpečnostní informační cedule používejte v jakémkoliv případě, který by mohl představovat riziko pro kolemjdoucí. Typicky se jedná o mytí oken a výloh.

Varovné cedulky nezapomeňte rozmístit také tam, kde dochází k dezinfekci nebo deratizaci, tedy při jakémkoliv hubení škůdců, kde jsou rozmisťovány nebezpečné a toxické jedy.

7. Při úklidu dodržujte pravidla křížové kontaminace

Pokud uklízíte například v potravinářství nebo zdravotnictví, měli byste dodržovat pravidla křížové kontaminace. Že nevíte, co to znamená? Křížová kontaminace je přenos bakterií z místa, kde se přirozeně vyskytují (v potravinářství například syrové maso, ve zdravotnictví typicky mop na podlahu), na jiné nekontaminované místo nebo předmět (potraviny bez tepelné úpravy, jako je ovoce nebo zelenina, dále pak podlaha operačního sálu nebo nemocniční ložní prádlo). Příkladů by mohlo být samozřejmě mnohem více.

O pravidlech křížové kontaminace při úklidu v potravinářství nebo zdravotnictví by měl zaměstnavatel informovat všechny své uklízeče a uklízečky, kteří s ní mohou přijít do styku. Pro tuto problematiku existují také specializovaná školení bezpečnosti práce.

Přečtěte si také článek Bezdotykový úklid nemocnic. Stop křížové kontaminaci a šíření nozokomiálních infekcí.

8. Monitorujte úklidové práce a kontrolujte zaměstnance

Dalším velmi důležitým pravidlem, které se týká zejména zaměstnavatelů a vedoucích pracovníků, je monitoring úklidu a kontrola dodržování všech předem stanovených bezpečnostních opatření.

Monitoring úklidu provádí některé úklidové firmy pomocí různých softwarových aplikací, které fungují tak, že do nich kontroloři kvality zapisují informace o provedeném úklidu, které si pak zákazník může přečíst na svém počítači. Zní to sice lákavě, nicméně podle nás je takový monitoring úklidu skoro k ničemu. Respektive se to nedá ani zdaleka považovat za monitoring. Služba by se měla nazývat spíš “Důkaz o provedeném úklidu” nebo něco podobného.

Opravdový monitoring úklidu a hygieny se provádí pomocí tzv. ATP přístroje. V klasickém restauračním zařízení se s ním setkáte velmi zřídka, možná když přijde na kontrolu hygiena. Setkáte se s ním spíš jen ve velkých potravinářských provozech nebo zdravotnických zařízeních, kde je potřeba udržovat tu nejvyšší úroveň čistoty a hygieny. A jak funguje monitoring pomocí ATP? Zcela jednoduše. Pomocí speciálního stěrkového papírku uděláte stěr daného povrchu, například podlahy nebo stolu, papírek vložíte do ATP přístroje a ten po krátké analýze detekuje množství bakterií nebo alergenů. Neuvěřitelné, že?

Naše úklidová firma provádí monitoring hygieny pomocí ATP testerů.”

Zaměstnavatel nebo vedoucí pracovník úklidu by měl také pravidelně kontrolovat své uklízečky či uklízeče. Všichni sice prošli povinným školením bezpečnosti práce a složili závěrečnou prověrku, ale abyste udrželi bezpečnost a ochranu zdraví při práci neustále v jejich mysli, je velmi důležité, abyste kontrolovali, zda opravdu dodržují předem stanovené bezpečnostní pravidla. Dělejte proto pravidelné namátkové kontroly a ujistěte se, že jsou zaměstnanci pečliví a spolehliví. Pokud uvidí, že se jako zaměstnavatel staráte o dodržování bezpečnosti práce, budou na pravidla více myslet a dodržování se tak stane zcela standardní záležitostí.

9. Zajímejte se o ergonomii práce

Ergonomie práce se týká obou stran – zaměstnavatele i zaměstnance. U zaměstnavatele je důležité, aby zaměstnancům poskytl informace o ergonomii práce, například prostřednictvím školení, které je naučí, jak mají přizpůsobit svou práci nebo jak mají používat úklidovou techniku, aby to pro ně bylo co nejméně zatěžující a nedocházelo k ohrožení zdraví nebo dokonce trvalým následkům v důsledku práce.

Pokud jste zaměstnanec, zajímejte se o ergonomii práce. Jde přeci o vaše zdraví. Věřte, že existuje spousty způsobů, jak uklízet efektivněji a bez bolesti zad. V některých případech se můžete setkat s tím, že vám zaměstnavatel zajistí školení ergonomie práce a pracoviště.

10. Zaveďte BOZP do firemní kultury

Tato závěrečná část článku je určena pro zaměstnavatele, majitele úklidových firem, ale i OSVČ v oblasti úklidových služeb. Pokud chcete zvýšit úroveň bezpečnosti práce a zároveň snížit úrazovost ve vašem podniku, zaveďte BOZP do firemní kultury. Naučte své zaměstnance brát BOZP smrtelně vážně. Jak na to?

Vašim cílem by mělo být, aby se BOZP stala součástí každodenního myšlení všech zaměstnanců vaší firmy. Nejen uklízeček, ale také dispečerů, skladníků, nákupčích, obchodníků, ekonomických a účetních poradců a nakonec i samotného majitele nebo ředitele podniku.

 • investujte do vzdělávání zaměstnanců – školení, praktické ukázky
 • zapojte zaměstnance do zlepšování bezpečnosti práce
 • organizujte pravidelně dny nebo týdny BOZP
 • zaveďte ve firmě pravidelné konference a meetingy o BOZP
 • zapojte zaměstnance do rozhodování o BOZP
 • udržujte vědomosti svých zaměstnanců stále svěží – školte je a testujte
 • dejte zaměstnancům možnost se na vás kdykoliv obrátit v otázkách bezpečnosti
 • ukažte jim také, jaké dopady může mít nedodržování BOZP
 • odměňujte zaměstnance za plnění bezpečnosti práce – stačí i pochvala
 • dejte zaměstnancům najevo, že vám záleží na jejich zdraví a bezpečí
 • uspořádejte firemní den na téma BOZP a zapojte i rodinné příslušníky zaměstnanců

Protože je BOZP velmi složitá a rozsáhlá disciplína, není možné v jednom článku informovat úplně o všem. Pokud to s bezpečností práce ve vašem podniku myslíte opravdu vážně a není vám lhostejná, prostudujte si níže uvedené odkazy, která vás nasměrují na kvalitní zdroje.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Share This