de Wolf Wash – superkoncentrát na čištění nákladních a osobních aut, autobusů a vlaků

390  bez DPH
472  vč DPH

Superkoncentrovaný čisticí prostředek (5 kg) určený převážně pro mytí silně znečištěných nákladních a osobních aut, autobusů a vlaků. Je ideální jak pro ruční mytí, tak pro použití v myčkách automobilů.

 Přeprava v režimu ADR 

 

Kategorie:

Popis

Ředění: 1:30 – 1:80

Varování: Skladujte z dosahu dětí.

Datový list ke stažení: ZDE

Údaje o nebezpečnosti: H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení:

  • P280 Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít.
  • P301 + P330 + P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
  • P303 + P361 + P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou / osprchujte.
  • P304 + P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.
  • P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
  • P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře.
  • P501 Odstraňte obsah / obal v souladu s místními předpisy. Obsahuje: etoxylovaný alkohol, tetranatrium-ethylendiamintetraacetát, hydroxid sodný.

 

Obsahuje: méně než 5 % EDTA a její soli.

Další informace

Hmotnost 5 g