V Evropě pracuje v úklidovém průmyslu a servisních službách přes 4 miliony lidí, kteří jsou zaměstnáni ve 277 000 malých, středních a velkých firmách. Většina těchto zaměstnanců, né-li všichni, přichází téměř každý den do styku s nebezpečnými látkami, které mohou ohrožovat jejich zdraví. Co by měly dělat úklidové firmy, aby co nejvíce snížily riziko expozice těchto pracovníků?

Rizika pro pracovníky úklidových služeb

Rizika, která mohou ohrožovat zaměstnance pracující v oblasti úklidových služeb, lze rozdělit do tří hlavních skupin – riziko chemických látek, riziko uvolňování nečistot a riziko chemické reakce.

Riziko chemických látek

Chemické riziko představují zejména čisticí prostředky obsahující detergeny, kyseliny a zásady, rozpouštědla a dezinfekční prostředky. Všechny tyto chemikálie používají pracovníci úklidu téměř každý den. Mnoho z těchto prostředků obsahují vonné přísady a parfémy, které mohou mít u lidí za následek alergické reakce, viz článek Čisticí prostředky zvyšují riziko plicních onemocnění, prokázaly studie. Vdechujete je také!

Riziko uvolňování nečistot

Riziko uvolňování nečistot představuje například prach, saze a jiné nečistoty, které mohou být pro člověka při vdechování do plic zdraví škodlivé. Zejména pak prach může obsahovat směs škodlivých částic obsahující například kovy, minerály, bakterie nebo plísně.

Riziko chemické reakce

Riziko chemické reakce může vzniknout používáním čisticích prostředků v kombinaci s některými látkami, jako je například tuk, mastnota a jiné nečistoty nebo jejich použití s jinými výrobky.

Mohlo by vás zajímat: Bezpečnost práce v oblasti úklidových služeb. Rizika BOZP a prevence

Odlišné prostředí, podmínky a specifika úklidových oblastí

Úklid se provádí na každém pracovišti, přičemž každé má odlišné prostředí, podmínky, specifika, ale také rizika. Těm jsou vystaveni nejen pracovníci úklidu, ale též veřejnost, která tato místa navštěvuje. Jedná se například o továrny, kanceláře, obchody, školy, nemocnice, bazény, domácnosti, sklady a další. Každé místo vyžaduje individuální pracovní přístup.

Úklidové práce v různých prostředích a na různých místech znamená, že pracovníci úklidu pracují pro několik zaměstnavatelů, případně jsou zadány dalším subdodavatelům, často s krátkodobými smlouvami nebo jen na částečný úvazek. Proto je velmi důležité dbát na koordinaci a komunikaci mezi všemi zúčastněnými stranami, zejména co se týče používání čisticích prostředků, práce s úklidovými stroji, pracovního prostředí a úrovně školení zaměstnanců v oblasti bezpečnosti práce (BOZP). Důležité je také přijmout konkrétní opatření pro specializované úklidové práce, jako je například průmyslové čištění nebo čištění ve vysoce rizikových oblastech, např. v oblastech s rizikem výbuchu.

Mohlo by vás zajímat: Bezpečný úklid v ATEX zónách. Vysávání a čištění v oblastech s rizikem výbuchu

Jak zlepšit BOZP a chránit pracovníky úklidu

Úklidové firmy by měly mít v povědomí, jaké látky mohou být pro jejich zaměstnance nebezpečné a kdo konkrétně je jejich působení vystaven. Měly by si vést seznam výrobků a vypracovat posouzení rizik na pracovišti, a to včetně soupisu látek, s ohledem na typ, intenzitu, délku a četnost potenciální expozice. Zapomenout by neměly ani na správné skladování, údržbu, kontrolu, identifikaci a bezpečné nakládání a odstraňování chemických látek s ohledem na životní prostředí.

Mohlo by vás zajímat: Analýza a řízení rizik BOZP. Identifikace, hodnocení a management ve firmách a jiných organizacích

V rámci hodnocení rizik by měla úklidová firma brát zřetel také na biologické nebo infekční činitele, kterým mohou být pracovníci vystaveni v rámci rutinní úklidové práce. Seznamte proto vaše zaměstnance s tím, co se může stát, když se poraní o injekční jehlu, nakazí leptospirózou z moči potkanů (Weilova choroba) nebo legionellou ze stojaté vody (patogenní gramnegativní bakterie). Posouzení rizik by se proto mělo vztahovat na prostory a podmínky, ve kterých se uklízí a pracuje s čisticími prostředky. Zapomenout by se nemělo ani na poskytnutí konkrétních opatření a pokynů, která mají být na základě posouzení rizik přijata. 

Pokud chce úklidová firma snížit všechna zjištěná rizika, měla by odstranit a nahradit co nejvíce nebezpečných látek, které používá. V případě, že není možné nebezpečné látky odstranit nebo nahradit, je možné zajistit, aby se látky používaly a ředily podle pokynů výrobce a aby se nemíchaly s jinými produkty. Doporučujeme také informovat pracovníky úklidu o bezpečnosti práce s nebezpečnými látkami a zajistit, aby úklidové práce byly dobře kontrolovány a prováděny v dobře větraném prostoru.

Další bezpečnostní opatření pro pracovníky úklidu

Po zavedení těchto opatření by měla úklidová firma zajistit všem svým zaměstnancům kvalitní školení o tom, jak bezpečně vykonávat svou práci. Toto školení by mělo být jasné, srozumitelné a mělo by poskytovat přímé informace. V případě jakýchkoliv změn by mělo být také pravidelně aktualizováno.

Mohlo by vás zajímat: Úklid a BOZP. 10 pravidel pro 100% bezpečnost práce

Jak bezpečně nakládat s čisticí prostředky

Pracovníci úklidu nesou odpovědnost za dodržování všech bezpečnostních pravidel a pokynů a jsou povinni chránit své zdraví a zdraví ostatních kolegů. Měli by se pravidelně účastnit školení BOZP se zaměřením na oblast úklidových služeb, které jim poskytuje zaměstnavatel. Pokud jim žádné školení nenabízí, měli by o něj zažádat. Měli by také používat přidělené OOPP pro konkrétní úkoly, zejména ochranné rukavice a brýle, a zajistit, aby čisticí prostředky byly správně používány, skladovány a uchovávány v jejich původních obalech, aby se předešlo riziku náhodného zranění nebo požití. V případě pochybností se mohou obrátit na firemního zástupce pro BOZP.

Pokud se zaměstnanec setká s reakcí na nějakou látku, se kterou pracuje, například suchá kůže, dermatitida nebo třeba dýchací potíže, měl by to okamžitě nahlásit svému nadřízenému či zaměstnavateli, který by měl přijmout opatření.

Share This